Yritys  |  YHTEYSTIEDOT  |  HUOLTO

Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1. Rekisterinpitäjä
Seinäjoen Konerengas Oy
Hautomonkatu 14
60120 Seinäjoki
Puhelin (06) 4217450
Y-tunnus 06291953

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Jukka Paavola
Puhelin 0405524071
jukka.paavola@seinajoenkonerengas.fi

3. Rekisterin nimi
Seinäjoen Konerengas Oy verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Seinäjoen Konerengas Oy verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointiin, yhteydenottoihin sekä muihin verkkokauppaan liittyviin tarkoituksiin kuten palveluiden kehittämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyistä kerätään rekisteriin perustietoja kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, uutiskirjeen tilaus ja tilauksiin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan ilmoittamat tiedot ja tiedot jotka syntyvät asiakkaan käyttäessä palvelua, esimerkiksi tilauksiin liittyvät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt ja niihin pääsy edellyttää tunnistamisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa järjestelmään tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Tietojen korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai hakijan pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.